شرکت تعاونی پرورش شترمرغ مهدیس وارنا
 
بازدید
بازدید مدیر کل دفتر امور پرورش و بهبود و تولیدات طیور وزارت کشاورزی جناب مهندس دماوندی نژاد و هیئت همراهبازدید ریاست محترم جهادکشاورزی استان تهران جناب مهندس محسنی و هیئت مدیره

بازدید فرماندار محترم شهرستان ورامین جناب آقای میربزرگی و هیئت همراه

بازدید ریاست محترم اداره طیور بومی و سایر ماکیان جناب مهندس اغنیانژاد به همراه آقای لوک و مهندس موسوی کارشناس پرورش شترمرغ

تهیه فیلم مستند جهت جلب سرمایه گذاران خارجی در امر تولید شترمرغ در ایران توسط شبکه جهانی الکوثر به عنوان یکی از بهترین مزارع پرورش شتر مرغ دنیا

Powered By Mahsan Co